กล้อง CCTV

สัญญาณอนาล็อก (Analog) เป็นอย่างไร ?

คือ สัญญาณในรูปแบบซายเวฟ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความสูง - ต่ำ ของสัญญาณ และมีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านความกว้าง - แคบของสัญญาณ (Frequency)