กล้อง CCTV

สัญญาณดิจิตอล (Digital) เป็นอย่างไร ?

คือ สัญญาณรูปแบบที่ไม่ต่อเนื่อง มีค่าที่เป็นไปได้ในรูปแบบของแรงดันไฟฟ้า ที่มีค่า 0 หรือ 1  เท่านั้น

เป็นสัญญาณที่ทนต่อการรบกวนได้ดีกว่าอนาล็อก